Glebe Houses https://archives.cityofsydney.nsw.gov.au/nodes/view/595113#idx418115